Høringssvar

Høringssvar

DSK afgiver løbende udtalelser til love, bekendtgørelser m.v. En del af lovgivningsprocessen går ud på, at organisationer og myndigheder m.fl. får mulighed for at kommentere nye lovforslag og sende deres bemærkninger til ministeren.

Alle høringssvar findes i oversigtsspalten til højre (eller herunder på mobiler).

Aktuelle høringssvar

Høringssvar vedr. forslag til ændrede EU-grænseværdier for kviksølv i visse fødevarer 23.04.18

DSK skriver i et høringssvar vedr. forslag til ændrede EU-grænseværdier for kviksølv i visse fødevarer, at ”når vi har viden om, at nogle typer af fisk indeholder ”højere” mængder kviksølv end andre, mener vi derfor også, at det giver god mening at differentiere maksimalgrænseværdierne, dog under forudsætning af, at det kan lade sig gøre i praksis at overholde disse værdier”.

Forslaget indeholder endvidere en række krav vedr. forbrugeroplysning. DSK finder forbrugeroplysningen nyttig, men mener ikke, at det skal reguleres i forordningen, hvordan det skal foregå. I stedet skal dette være op til hver enkelt medlemsstat, hvordan denne organiserer forbrugeroplysningen og peger på, at Danmark med Nøglehulsmærket har opskriften på en velfungerende samarbejdsmodel mellem det offentlige og erhvervslivet.

 

Høringssvar vedr udkast til vejledning om ernærings- og sundhedsanprisninger 13.04.2018

DSK har enkelte principielle samt mindre spørgsmål og kommentarer til udkast til vejledning om ernærings- og sundhedsanprisninger, selvom udkastet primær er sendt i høring, da det skal digitaliseres og indeholder enkelte opdateringer. Som DSK ved tidligere høringer har påpeget, så anses vejledningen som meget gennemarbejdet. Rent anvendelsesmæssigt er den et godt ”opslagsværk” med en god struktur – ligesom den er læservenlig. De mange eksempler/afgørelser, som er indarbejdet i vejledningen, er rigtigt gode til at supplere vejledningen. DSK håber, at FVST løbende vil udbygge vejledningen med endnu flere.

Høringsvar oprindelse primær ingrediens 14.03.2018

DSK har flere gange tidligere afgivet høringssvar vedr. oprindelsesmærkning af den primære ingrediens, blandt andet i marts og oktober 2016. Det nu foreliggende forordningstekst-udkast er meget kort, og tager stadig ikke højde for de mange spørgsmål om forståelse og fortolkning, som vi tidligere har stillet

+ 2018

+ 2017

+ 2016

+ 2015

+ 2014

+ 2013