Høringssvar

Høringssvar

DSK afgiver løbende udtalelser til love, bekendtgørelser m.v. En del af lovgivningsprocessen går ud på, at organisationer og myndigheder m.fl. får mulighed for at kommentere nye lovforslag og sende deres bemærkninger til ministeren.

Alle høringssvar findes i oversigtsspalten til højre (eller herunder på mobiler).

Aktuelle høringssvar

Høring over udkast til bekendtgørelse om affald

DSK har erfaret, at det ikke er et problem for behandlingsanlæggene at adskille fraktionerne glas og plastemballage på selve anlæggene, hvorfor kravet om separat sortering er en unødig byrde for fødevarevirksomhederne.

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater j.nr. 2021-62-31-000282

De Samvirkende Købmænd takker for at have modtaget ovenfornævnte udkast til bekendtgørelse i høring. Det helt centrale element i forslaget er, at smileyordningen skal revideres. DSK har tidligere påpeget, at der er elementer i revisionen, som DSK støtter bl.a., at elitesmileyen forsvinder. Omvendt støtter vi ikke den nye skala, der går fra 4 til 3 smileyer. Da smileyordningen i sin nuværende form har fungeret i 20 år, skal så stor en ændring kommunikeres meget tydeligt til offentligheden.

Høring over lov om ændring af lov om betalinger

De Samvirkende Købmænd (DSK) har noteret os høringen fra Finanstilsynet, der er dateret den 18. oktober 2021.

Høringen omhandler ”alt godt fra havet.” Hos DSK vil vi nøjes med at kommentere på de foreslåede bestemmelser i Lov om betalinger.

Det foreslås, at:

• Ophæve kontantpligten for betalinger fra betalere, der ikke er forbrugere.
• Ophæve underretningspligten for butikker i røveriudsatte områder, der vil af-vise kontanter allerede fra kl. 20:00
• Fritage midlertidige arrangementer for kontantpligt under visse betingelser.

DSK kan støtte alle tre forslag.

+ 2021

+ 2020

+ 2019

+ 2018

+ 2017

+ 2016

+ 2015

+ 2014

+ 2013