Spring til indhold
Søg
Close this search box.

Høring af forslag til ændring af Kommissionens Forordning (EF) nr. 2073/2004 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

Journalnummer: 2024-28-35-00565.

De Samvirkende Købmænd takker for at have modtaget ovenfornævnte forslag i høring. Hermed følger vores kommentarer.

Vi minder om, at formålet med fødevaresikkerhedskriterierne, det er at angive en grænse for, hvornår et produkt eller et parti fødevarer vurderes acceptabelt ud fra en fødevaresikkerhedsmæssig vurdering. Dette formål skal fastholdes – også ved evt. revision af eksisterende eller ved fastsættelse af nye kriterier.

Nærværende forslag til revision af kriteriet i fødevarekategori 1.2 er for ufleksibelt. Det afgørende skal være, hvorvidt produktet er acceptabelt eller ikke acceptabelt. Forslaget vil betyde, at produkter med cfu/g større end 0 men mindre end 100 cfu/g vurderes uacceptabelt på trods af, at Forordningen allerede har taget stilling til, at max 100cfu/g er acceptabelt.

Vi foreslår derfor, at der lægges fleksibilitet i kriteriet fx som følger eller tilsvarende:

Hvis forslaget vedtages i dets nuværende form, vil der være risiko for, at ikke-farlige produkter skal fjernes fra markedet. Disse produkter vil blive kasseret – dvs. vi øger madspildet unødigt med øget belastning af klimaet til følge.

Forslaget vil desuden betyde en administrativ byrde for virksomhederne, hvis man gerne vil få produkterne over i kategorien for styret vækst. Det kan kræve nye recepter (f.eks. tilsætning af konserveringsstoffer), nye processer (f.eks. varmebehandling i endelig emballage) eller forkortet holdbarhed (<5 dage).

Som sagt, da produkterne alligevel ikke må overskride 100 cfu/g i nogen kategori, burde det være dette kriterie også kunne anvendes ved holdbarhedens udløb, også i kat 1.2 ikke-styret vækst – præcis som angives i vejledning om holdbarhedsvurdering af fødevarer for Listeria monocytogenes. Her angives, at Konkrete fund af L. monocytogenes i markedsførte produkter, fx i prøver udtaget af Fødevarestyrelsen – uanset om de er testet fri før markedsføringen – skal vurderes efter artikel 14 i fødevareforordningen. I denne vurdering indgår tidspunktet for prøveudtagning og den resterende holdbarhedsperiode, idet indholdet af L. monocytogenes ikke må overstige 100/g ved udløb af holdbarhed.

Med venlig hilsen

Anne-Marie Jensen Kerstens
Fødevarechef