Spring til indhold
Søg
Close this search box.

DSKs forslag til nationalt tobaksforlig

Vores forslag til nationalt tobaksforlig – sendt til sundhedsministeren i april 2018. Forbud mod køb Det bør undersøges nærmere, hvorvidt 15-17-årige kan ifalde bødestraf, hvis de køber tobak, idet handel

Vores forslag til nationalt tobaksforlig – sendt til sundhedsministeren i april 2018.

Forbud mod køb
Det bør undersøges nærmere, hvorvidt 15-17-årige kan ifalde bødestraf, hvis de køber tobak, idet handel med tobaksprodukter skal forbeholdes myndige personer.

ID-krav til alle under 23
DSK vil tage initiativ til en frivillig aftale i dansk dagligvarehandel om, at kassemedarbej-derne bør bede alle under f.eks. 23 år om at vise legitimation ved køb af tobak.

Tobak ”under disk”
Som tilfældet allerede er i bl.a. Norge, Finland, England og Irland, foreslår DSK, at detailhandlen ved lov fra 1. januar 2020 påbydes et såkaldt ”display ban.

Kontrolindsats – SKAT
SKAT bør tilføres midler til en risikobaseret kontrolindsats med henblik på at sikre, at de skjulte pakker tobak er legale, afgiftsberigtigede varer, da skjult tobak under disk (og højere tobakspriser) kan medføre risiko for en stigning i antallet af smuglervarer.

 Kontrolindsats – Sikkerhedsstyrelsen
Sikkerhedsstyrelsens tilsyn med, at 18-års aldersgrænsen overholdes, intensiveres i forhold til ”brodne kar”.

Kampagneuge
DSK vil tilsvarende tage initiativ til en frivillig aftale om, at alle butikker én uge om året gennemfører en kampagne, hvor alle – uanset alder – der vil købe tobak, anmodes om ID.

Licenskrav
Der bør etableres et register over salgssteder i detailhandlen, der lovligt må sælge tobak. Licensen kan frakendes ved gentagne overtrædelser af forbuddet mod at sælge tobak til unge under 18 år og/eller ved salg af smuglervarer.

Alderskontrol via betalingskort
Regeringen bør opfordre udbydere af betalingskort og elektroniske betalingsmidler i øvrigt til at ilægge oplysninger om borgerens fødselsdato i betalingsmidlet. Tilsvarende bør detailhandlen i videst muligt omfang sikre, at der ikke kan gennemføres elektroniske betalinger for varer, hvis kunden ikke har den krævede alder.

Rygeforbud på erhvervsskoler
Erhvervsskoler og øvrige ungdomsuddannelser, hvor unge under 18 år udgør en ikke-uvæsentlig andel af de studerende, bør være fri for rygning, som tilfældet allerede er med gymnasierne.
Højere afgift og dermed priser.

Der bør tilstræbes et dansk prisniveau, der medfører en dansk merpris på ca. 3,50 kroner pr. pakke i forhold til Tyskland. Det er, hvad Skatteministeriet har tilkendegivet som grænsen for, hvad afgifterne kan forhøjes, hvis det ikke må resultere i en mærkbar stigning i grænsehandlen.

Værn mod stigende grænsehandel
Folketinget bør ved indgåelsen af et ”nationalt tobaksforlig” anerkende, at der risikerer at indtræde en ”ketchup-effekt” i grænsehandlen – også med andre varegrupper – hvis cigaretter i Danmark skulle blive mere end ca. 3,50 kroner dyrere pr. pakke end tilsvarende produkter i Tyskland. Forligspartierne bør derfor forpligte hinanden til ikke at gennemføre afgiftsforhøjelser ud over, hvad dette hensyn til grænsehandlen kræver.

EU-harmonisering af tobakspriser
Regeringen opfordres til i EU og ved direkte henvendelse til den tyske regering at arbejde for en indretning af tobaksafgifterne i Europa, så der alle steder i EU er harmoniserede minimum tobakspriser på niveau med Tyskland.

 

Del:

RELATEREDE NYHEDER

Nyhedsbrevet for selvstændige købmænd: